8 September 2020

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว สำคัญอย่างไรกับการขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark

เทรนด์การรักษ์โลกยังคงเป็นสิ่งที่ทั้งผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจให้ความสนใจ และมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคจะให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการสำรวจของ “Nielsen” บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลกระบุว่า ผู้บริโภคอาเซียนมีความรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักต่อสังคมมากที่สุด พบว่า ในปี พ.ศ. 2557ผู้บริโภคเกือบ 80% ยินดีจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าที่ส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นั่นหมายความว่าผู้ประกอบธุรกิจควรเริ่มหันมาสนใจเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังมากขึ้น

แล้วอุตสาหกรรมสีเขียวคืออะไรกันนะ?

อุตสาหกรรมสีเขียว คือมาตรฐานที่บริษัทสามารถยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต การประหยัดพลังงาน ลดการใช้ ทรัพยากร และลดการปลดปล่อยมลพิษ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหากบริษัทสามารถประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ จะช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย รวมถึงทำให้เกิดความไว้วางใจต่อผู้บริโภคและทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

 

สำหรับตราสัญลักษณ์ T Mark ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสีเขียว จึงกำหนดให้สมาชิกที่จะขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 ขึ้นไปหรือ ISO 14001 เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
โดยรายละเอียดของอุตสาหกรรมสีเขียวมีดังนี้

    1.   ข้อมูลพื้นฐานและระยะเวลาการสมัครอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

            มีกำหนดเปิดรับคำขอการรับรองตลอดปี ซึ่งอุตสาหกรรมสีเขียวมีหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรับรอง แบ่งเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น

            1.1 การรับรองระดับที่ 1 ถึง 3 มีหลักเกณฑ์ คือ

                1) ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว มีการแสดงความมุ่งมั่นด้วยการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

                2) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว มีการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

                3)  ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การพิจารณาดำเนินการโดย หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง โดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการรับรองทราบ ภายใน 30 วันทำการ  การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 มีอายุ 1 ปี ระดับที่ 2 มีอายุ 2 ปี และระดับที่ 3 มีอายุ 3 ปี โดยตราสัญลักษณ์ T Mark ให้การรับรองผู้ประกอบการที่ขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ขึ้นไป

            1.2. การรับรองระดับที่ 4 และ 5 มีหลักเกณฑ์ คือ

                1) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว เป็นไปตามข้อกำหนดระดับที่ 3 และมีการสร้างสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

                2) ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว เป็นไปตามข้อกำหนดระดับที่ 4 และมีการขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรออกสู่ภายนอกตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาจะดำเนินการโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง โดยตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ โดยการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และ 5 มีอายุ 3 ปี

จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ผู้ประกอบการทุกคนควรหันมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อช่วยลดมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และยังช่วยทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com