20 May 2020

เปิดสิทธิประโยชน์ ตราสัญลักษณ์ “T Mark” เครื่องหมายแห่งคุณภาพที่ทั่วโลกยอมรับ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดระดับสากล


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ายกระดับศักยภาพสินค้าและบริการของประเทศไทยสู่ตลาดระดับสากล ผนึกกำลังกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน จัดทำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับดี พร้อมเพิ่มช่องทางขยายโอกาสสำคัญมอบแด่ผู้ประกอบการ ในการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการต่อผู้ซื้อ ผู้นำเข้า รวมถึงผู้บริโภคชาวต่างชาติ ให้มีความมั่นใจ และไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มาจากประเทศไทย 

โดยสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้บริโภคชาวต่างชาติ ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากสามารถเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจได้ว่า ธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ในด้านการดำเนินงานที่มีมาตรฐานแรงงาน (Labour Standard) รับรองโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly / Green Industry) รับรองโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) อีกทั้งยังประกอบด้วยคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์อันคุ้มค่าจำนวนมากในการนำเสนอสินค้าและบริการของตน ดังนี้ 1. ได้รับการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 2. ได้รับโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสินค้าผ่านสื่อต่างๆของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 3. ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯทั้งกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศเช่น งานแสดงสินค้าคณะผู้แทนการค้า ฯลฯ และ 4. โอกาสในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกระจายสินค้า/โครงการพันธมิตรคู่กระจายสินค้าในต่างประเทศ 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเป็นหนึ่งใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมอื่นๆ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก) ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา) และ ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ เมื่อผ่านการรับรอง และได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปติดไว้บนฉลากสินค้าและเผยแพร่เชิงประชาสัมพันธ์ได้ 3 ปี จากนั้นผู้ประกอบการจะต้องมาต่ออายุสมาชิก T Mark เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เอาไว้ หากผู้ใช้กระทำผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทางกรมสามารถถอดถอนสมาชิกภาพได้ โดยปัจจุบัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือ โทร. 02 507 8566