27 กุมภาพันธ์ 2560

ใหม่!! หลักสูตร SCB ITP "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (รุ่นที่ 130)"


ใหม่!! หลักสูตร SCB ITP "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" (รุ่นที่ 130)
รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร SCB ITP “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” (รุ่นที่ 130)
หลักสูตรที่ทางธนาคารฯ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาการอบรมเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดำเนินธุรกิจส่งออกนำเข้าอย่างมืออาชีพ การสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ และการเรียนรู้ความสำเร็จ รับฟังประสบการณ์จริงจากเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจ ทีผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตร SCB ITP “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” (รุ่นที่ 130) ดังนี้
1. เจ้าของธุรกิจฯ มีความสนใจทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก / เปิดตลาดต่างประเทศ หรือกำลังดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
2. เจ้าของธุรกิจฯ ต้องการขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารธุรกิจ
3. เจ้าของธุรกิจฯ สามารถทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร (เช่น Team Building วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหาดตะวันรอน จ.ชลบุรี **ผู้อบรมต้องเข้าร่วมทุกท่าน หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ถือว่าสละสิทธิ์)
4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ
5. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุตั้งแต่ 35-50 ปี
5.2 เป็นเจ้าของธุรกิจหรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามในธุรกิจที่มียอดขายต่อปีระหว่าง 10 - 500 ล้านบาท
5.3 มีประสบการณ์บริหารธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
5.4 ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก หรือมีความสนใจทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก / เปิดตลาดต่างประเทศ
วิธีการสมัคร ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครที่ https://scbsme.scb.co.th/seminar/
2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง Email : [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 โดยมีเอกสารการสมัครดังนี้
- สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า และงบการเงิน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
หมายเหตุ : การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มีนาคม 2560