25 ตุลาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย

(มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์ หลักสูตร 7 วัน  


จัดโดย สำนักพัฒนาการมาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรียนจบครบหลักสูตร จะได้รับใบผ่านการอบรม และระดับพื้นฐาน หลักสูตร 1 วัน ซึ่งสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ มรท. ไปจัดทำระบบจนสามารถผ่านการรับรอง หรือประกาศแสดงตนเอง

ว่าปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


หากสนใจ : สอบถามรายละเอียด แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามแบบที่กำหนด จำนวน 2 คน 

และตรวจสอบรายชื่อได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2246 8294, 02 246 8370

Wedsite : http://tls.labour.go.th หรือ E mail : [email protected]


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001-2010 ประจำปีงบประมาณ 2560 

ระดับสมบูรณ์

รุ่นที่ 1

โรงแรมแมนฮัตตัน คลองหลวง ปทุมธานี

ช่วงที่ 1 วันที่ 16-18 พ.ย 59

ช่วงที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 59- 2 ธ.ค. 59


แจ้งชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 4 พ.ย. 59


รุ่นที่ 2

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

ช่วงที่ 1 วันที่ 22-24 พ.ย. 59

ช่วงที่ 2 วันที่ 13-16 ธ.ค. 59


แจ้งชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 11 พ.ย. 59


รุ่นที่ 3

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ช่วงที่ 1 วันที่ 17-19 ม.ค. 60

ช่วงที่ 2 วันที่ 7-10 ก.พ. 60


แจ้งชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 59


ระดับพื้นฐาน

รุ่นที่ 1 

โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพ

วันที่ 7 ธ.ค. 59


แจ้งชื่อเข้าอบรมภายในวันที 24 พ.ย. 59


รุ่นที่ 2

โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สมุทรปราการ

วันที่ 26 ม.ค. 60

แจ้งชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 59