15 กรกฎาคม 2564

โอกาสทองสู่ตลาดสากลของสมาชิก T MARK

    ตามที่สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า (สนม.) ได้ดําเนินการโครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark

(T Mark) เพื่อแสดงความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ นั้น เพื่อเป็นการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า เกิดการกระตุ้นยอดขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า T Mark ทางสํานักจึงได้กําหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์และกระตุ้นยอดขายสินค้า Thailand Trust Mark (#IFoundTMark)” ขึ้นในช่วง เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้

    โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการกระตุ้นยอดขายให้กับสมาชิกตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อเจาะตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เวียดนามและฟิลิปปินส์ ซึ่งล้วนมีความพร้อมของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง อาทิ Taobao, Facebook, Shopee และ Lazada ตามลําดับ รวมทั้งการส่งเสริมการขายผ่านการไลฟ์สดโดยกลุ่มผู้นําทางความคิด (Key opinion Leaders: KOLs) ที่มีชื่อเสียงในประเทศเป้าหมาย

    โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการสมาชิกตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ที่สนใจบุกตลาดต่างประเทศ ขยายฐานลูกค้า และขยายการรับรู้ในสินค้าของท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผ่าน QR Code ด่านล่าง ภายในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 นี้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามเอกสารแนบ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ทางอีเมลของท่าน พร้อมการยืนยันสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป