5 พฤษภาคม 2564

แนวทางการขอเข้าตรวจประเมินโรงงานเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2563) ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

1.  ผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร/ต่ออายุตราสัญลักษณ์ T Mark สามารถแจ้งความจำนงกับผู้ตรวจประเมินในพื้นที่จังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินโรงงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการเข้าตรวจสถานประกอบการตามเขตพื้นที่สถานการณ์


2.  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่รุนแรงในหลายพื้นที่ ทำให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งไม่พร้อมให้ผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยเข้าประเมินสถานประกอบกิจการได้ตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงต้องมีการประเมินที่ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถทำการประเมินทางไกล (Remote Audit) ได้ทั้งกระบวนการ แต่ท่านสามารถนำส่งเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นได้ และหลังพ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจ/หน่วยรับรองจะเข้าตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการของท่าน


3.   ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการต่ออายุมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2563) แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถเลื่อนการต่ออายุออกไปได้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ

ทั้งนี้ หากบริษัทมีข้อสงสัยในการเข้าตรวจประเมินสามารถติดต่อกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ 

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน 02 354 1642