8 กันยายน 2563

T Mark สำคัญอย่างไรในกระแสรักษ์โลกที่ถูกปลุกให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง

ทำไมอุตสาหกรรมต้องสีเขียว ?

กระแส “รักษ์โลก” ในปี 2563 ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและแทรกซึมอยู่ในแทบทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งด้านอาหารรวมถึงไลฟ์สไตล์ และดูจะจริงจังมากขึ้นเมื่อสังคมเริ่มให้ความสนใจกับการจัดการปัญหาขยะ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีมาตรการให้ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ลดการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – Use Plastic) รวมถึงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้บรรจุภัณฑ์เช่น ถุง แก้วน้ำ กล่องใส่อาหาร ที่ทำมาจากพลาสติกและโฟม และหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ หลายคนจึงให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการ Reuse การใช้ถุงผ้าเมื่อไปช้อปปิ้ง การใช้แก้วน้ำที่สามารถใช้ซ้ำได้ ส่งผลให้ตลาดผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเติบโตขึ้นต่อเนื่อง หลากหลายธุรกิจต้องปรับตัวคิดค้นผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกมาแข่งขันในตลาดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคที่เน้นผลิตภัณฑ์ Eco-Friendly ถึงแม้ว่าบางธุรกิจต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะลงทุนกับแนวคิดสีเขียวสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคหลายคนยอมจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้สินค้าในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทำให้อุตสาหกรรมสีเขียวหรือผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น

สำหรับ Green Industry หรืออุตสาหกรรมสีเขียว คือ การจัดการอุตสาหกรรม(โรงงาน) หรือบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ ที่สามารถยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต การประหยัดพลังงาน ลดการใช้ ทรัพยากร และลดการปลดปล่อยมลพิษ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหากบริษัทสามารถประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ รวมถึงช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย จะช่วยทำให้เกิดความไว้วางใจต่อผู้บริโภคและทําให้สินค้าเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

T Mark โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นอีกหนึ่งตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพของสินค้าและบริการของไทย โดยกำหนดให้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 2
ขึ้นไป เป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ประกอบการและบริษัทที่จะขอรับตราสัญลักษณ์
T Mark จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญ จะเห็นได้ว่าภาครัฐพยายามที่จะสนับสนุนและผลักดันผู้ผลิตให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เกี่ยวกับ “กระแสรักษ์โลก”
ไม่เพียงแต่ผู้บริโภคที่หันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่อุตสาหกรรมและบริษัทต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียว การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยต้องตระหนักไว้เสมอว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของมนุษย์ หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพจิตใจ ดังนั้นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ บริษัทและอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม

จะเห็นได้ว่าตราสัญลักษณ์ T Mark มีส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนกระแสรักษ์โลกได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก Thailand Trust Mark (T Mark) เป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลที่รับรองสินค้าและบริการของไทย ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ภายใต้แนวคิด “Trusted Quality” ที่การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกด้านประกอบด้วย คุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (Fair labor) มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) และที่ขาดไม่ได้คือ Heart Made Quality คือสิ่งรับรองว่าสินค้าและบริการเหล่านี้จะต้องใส่ใจในการผลิตและเป็นสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ดังนั้นผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยจัดสรรมาให้

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตราสัญลักษณ์  T Mark สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandtrustmark.com