2 กันยายน 2563

Smart รอบด้านกับเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า

ไฟฟ้าเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา กล่าวได้ว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างที่ 5 ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การมีระบบไฟฟ้าที่ดีนั้นไม่เพียงอำนวยความสะดวกต่อชีวิตมนุษย์เท่านั้น ทว่ายังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร รวมถึงแสดงภาพลักษณ์ที่ดีประเทศได้อีกด้วย เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้ามามากกว่า 50 ปี ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่


จุดเริ่มต้นของเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า

ย้อนกลับไปใน ปี 2506 บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เริ่มต้นกิจการด้วยการรับซ่อมมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด จากนั้นได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องมาจนถึงในปัจจุบันที่เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง ความโดดเด่นและยั่งยืนของเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าคือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งยังตอบโจทย์การใช้พลังงานไฟฟ้าไปจนถึงอนาคต พร้อมด้วยความเป็นเลิศด้านบริการ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยการผลิตสินค้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เจริญชัยมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ตามนโยบายของภาครัฐ โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเมืองใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าสู่สุดยอด Smart Product

เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยระดับแถวหน้า ที่มีความโดดเด่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมผสมผสานไปกับวิสัยทัศน์ด้านคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เจริญชัยฯ จึงเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมล้ำหน้า และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเจริญชัยฯ เช่น Lahmeyer Unit Substation ชุดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดินซึ่งเหมาะสำหรับ Smart City ที่เน้นเรื่องพื้นที่ความสวยงามและความเป็นระเบียบ, SGB Cast Resin Transformer หม้อแปลงจำหน่ายชนิดฉนวนเรซิ่น ระบายความร้อนด้วยอากาศ เหมาะสำหรับอาคารสูง หรือพื้นที่ที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจากเพลิงไหม้เป็นพิเศษ Charoenchai Oil Type Transformer หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านั้น และได้พัฒนา Product Innovation ไม่ว่าจะเป็น Submersible Transformer หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดจมน้ำได้ หม้อแปลง ECOTAP Transformer หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับปรับระดับแรงดันด้านแรงต่ำให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ และ Amorphous Transformer หม้อแปลงเหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เน้นการประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย คำนึงถึงระบบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย รวมถึงทัศนียภาพต่อการใช้งาน


วิสัยทัศน์และเป้าหมายมุ่งสู่ ‘To be the most preferred brand’

เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้ามุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก เพราะเจริญชัยฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความ Smart อย่างรอบด้าน ไม่เพียงเป็นองค์กรที่มีทั้งแนวคิด Smart และสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ แต่เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้ายังมีด้านสุดยอดในเรื่องของมาตรฐานในการผลิตอย่างยิ่งยวด หม้อแปลงของเจริญชัยทุกเครื่องจะผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด และยังสามารถทำการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) และการทดสอบพิเศษ (special test) ตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในห้องปฎิบัติการของบริษัท ทั้งยังมีการให้บริการทีมงานอย่าง Smart Service ในการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของเจริญชัยฯ จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ เรียกได้ว่าเจริญชัยฯ ให้การบริการอย่างครบวงจร


เจริญชัยฯ ใส่ใจสังคม

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงกำหนดโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนและคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ

เจริญชัยฯ มีการส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทางกับชุมชนสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

เจริญชัยฯ ยังสร้างองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้จัดแสดงผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่อง จัดอบรมให้ความรู้ให้กับวิศวกรไฟฟ้า นิสิตนักศึกษาที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้าและพลังงานอีกด้วย


นำทัพความ Smart สู่ความสำเร็จของเจริญชัย

ความสำเร็จของเจริญชัยฯ การันตีได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล และมาตรฐานในประเทศไทย เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มาตรฐาน ISO 14001 มาตรฐาน TIS มาตรฐานแรงงานไทย และมาตรฐาน ISO 26000

เจริญชัยฯ ยังคว้ารางวัลอีกมากมาย ล่าสุดได้รับรางวัลหม้อแปลงนวัตกรรมไทยที่ช่วยสร้างให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้าพร้อมเพิ่มศักยภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพลังงานสะอาด (Renewable Energy) Smart Transformer Solution & IoT จากกระทรวงพลังงานและการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

นอกจากนี้ เจริญชัยฯ ยังได้รับใบรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นตรารับรองคุณภาพมาตรฐานโลกที่สร้างมูลค่า สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ด้านคุณภาพและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้าจาก บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด รวมถึงเป็นการขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย

เจริญชัยฯ ในวันนี้ยังคงมุ่งมั่นและเรียงร้อยความ Smart อย่างรอบด้านผ่านแนวคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งต่อลูกค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thailand Trust Mark และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.thailandtrustmark.com

 

ภาพประกอบบทความจาก www.charoenchai.com