WHERE YOU CAN FIND T MARK AROUND THE WORLD?

Thailand
country

China

20

export company
download export lists
** ข้อมูลล่าสุด ณ กุมภาพันธ์ 2563

COMPANY EXPORT

BY CATEGORY

 • Food & Agricultural Industry

  667บริษัท

  อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

 • Industrial Products

  416บริษัท

  อุตสาหกรรมหนัก

 • Lifestyle Industry

  300บริษัท

  อุตสาหกรรมไลฟสไตล์

 • Fashion Industry

  79บริษัท

  อุตสาหกรรมแฟชั่น

 • Other Industry

  282บริษัท

  อุตสาหกรรมอื่นๆ

 • Hospital / Medical Services

  0บริษัท

  ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)

 • Health & Beauty Services

  16บริษัท

  ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)

 • International Education Industry

  0บริษัท

  ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

BY CONTINENT

ยุโรป
72บริษัท
เอเชีย
232บริษัท
ออสเตรเลีย
46บริษัท
อเมริกาเหนือ
73บริษัท
อเมริกาใต้
16บริษัท