บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Name

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Contact

นางสาว สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

Address

179/18-20 ซอย ซอยนาวงประชาพัฒนา 15 ถนน ซอยนาวงประชาพัฒนา ต. สีกัน อ. ดอนเมือง จ. กรุงเทพมหานคร 10210

Website

www.qualityplus.co.th

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

CONSULTATIVE SERVICES : นอกเหนือจากการรับผลิต ยังเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ตั้งแต่ “ก้าวแรก” ของการริเริ่มธุรกิจ ด้วยทีมที่ปรึกษาแบบ Project Management ที่ให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบตัวแทนจำหน่ายทั่วไป บริการครอบคลุมทุกขั้นตอนทั้งวางรูปลักษณ์สินค้า วางแผนค่าใช้จ่าย และประสานไปยังหน่วยงานสนับสนุนการขายส่วนอื่นๆด้วยความเป็นมืออาชีพ COST PLANNING AND INVESTMENT SERVICE : การวางแผนการลงทุน คือ การวางแผนตั้งแต่การเริ่มต้นผลิตสินค้าว่า สินค้าที่ต้องการผลิตคือสินค้าประเภทใด การวาง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้าอยู่ในระดับใด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าคือกลุ่มใด เป็นต้น เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของ สินค้าว่าจะมุ่งไปในทิศทางไหน การคำนวนต้นทุนการผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็นต้นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร - ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนแล้วว่าจะต้องใช้จ่ายไปกับค่าอะไรบ้าง เช่น การจดแจ้ง อย. (FDA Registration) - ต้นทุนผันแปร คือ ต้นทุนที่จะถูกผันแปรตามปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ประเภทของสินค้าที่สั่งผลิต จำนวนการสั่งผลิต ประเภทของ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น หลังจากที่ได้คำนวนต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าก็จะทราบถึงงบประมาณโดยรวมทั้งหมด ว่าจะ ตอ้ งใชเ้ งินลงทุนทั้งสิ้นเปน็ จำนวนเท่า ไหร ่ รวมถึงจะทำให้สามารถทราบไดว้า่ จุดคุ้มทุนการผลิตอยูที่ชิ้นที่เทา่ ไหร ่ และกำไรของ การลงทุนครั้งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ ควอลิตี้พลัส พัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมงานด้านการ วางแผนต้นทุน จะช่วยให้ท่านทราบรายละเอียดการลงทุนและทำให้ตัดสินใจในการทำธุรกิจได้อย่างรอบครอบ

PHOTO GALLERY