Company

วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (Mahidol University International College)

Export Country

มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยทั้งใน อเมริกาเหนือ อมเริกาใต้ ยุโรป เอเชีย รวมถึงกลุ่ม ประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

Who They Are

สถาบันการศึกษาภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทย จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญา ตรีและบัณฑิตศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการ จัดการ รวมทั้งหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา

Next Goal

- ขยายภาษาในการเรียนรู้ให้มากกว่า 7 ภาษา และ ฝึกสอนให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาที่ 3 ได้อย่างชัดเจน - ค้นหานักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถจากประเทศ ฝั่งตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันมากยิ่งขึ้น

Vision

มุ่งสู่การยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้นำในการ ศึกษาแบบศิลปะศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง สร้างความ เป็นเลิศในการเรียนการสอนแบบศิลปศาสตร์อันหลากหลายและในสาขาวิชาชีพที่เลือกสรรแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถปรับเปลี่ยนความรู้สู่การปฎิบัติเพื่อ สังคมไทย

T Mark Benefits

เครื่องหมายยืนยันคุณภาพและเน้นย้ำถึงความ รับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ต่อความร่วมมือ ระหว่างประเทศ และความเป็นเลิศทางการศึกษา

What they accomplished

มีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเททรัพยากรและพลังทั้งหมด ให้กับการดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

T Mark Member

ตั้งแต่ พ.ค. 2555 - พ.ค. 2558

Managing Director

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล

Thaitrade

-

Length of Establishment

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2529 รวมระยะเวลา 29 ปี

Company

วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (Mahidol University International College)

Address

999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล นครปฐม 73170

Tel

+66 (0) 2 441 5090

Fax

+66 (0) 2 441 9745สถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรก ที่ได้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงความ สามารถในการพัฒนาหลักสูตร และการเตรียมความ พร้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างทรัพยากร มนุษย์ที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี วิทยาลัยนานา ชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คือผู้นำคนสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ช่วยสร้างรากฐานทางความรู้ให้กับนักศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหิดลเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา พร้อมกับพัฒนานโยบายที่รักษามาตรฐาน ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง รักษาวิสัยทัศน์ด้านการแลกเปลี่ยน มีการทำ MOU: Memorandum of Understanding ร่วมกับสถาบันต่างๆ กว่า 100 สถาบันวิทยาลัยนานาชาติมหิดลมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมขยาย ขอบเขตการเรียนรู่สู่ภาษาอื่นๆ อาทิ ภาษาจีนหรือภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก อาจารย์สอนที่เป็น native speaker โดยมีการรักษามาตรฐานการสอนของ อาจารย์ต่างชาติ มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นต้น 

เชื่อมั่นในคุณภาพด้วยการรับรอง


วิทยาลัยนานาชาติมหิดลได้รับรองตรา T Mark จากกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถาบันกำหนดกิจกรรมเพื่อ สนับสนุนเรื่องความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ กีฬา ศิลปการป้องกันตัว การโต้วาที ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมอาสาสมัคร การได้รับการรับรองจาก T Mark ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาเพื่อให้กระบวนการทำงานนั้นตรงตัวชี้วัดอยู่เสมอ มีการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ และเป็นไปตามที่พันธกิจกำหนด ความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้เป็นสิ่งยืนยันคุณภาพและเน้นย้ำถึงความ รับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและความเป็นเลิศทางการศึกษา นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้รับรางวัล โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยนักศึกษาที่เข้าเรียนในวิทยาลัยนานาชาติมหิดล มีโอกาสได้เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศแบบนานาชาติอย่างแท้จริง ในช่วงปีการ ศึกาสุดท้ายจะได้รับโอกาสฝึกงาน ฝึกฝนการเรียนรู้จาก SALAYA Pavilion เพื่อเรียนรู้การทำงานผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ ได้ทดลองฝึกทำงานในสถานที่ที่จริง ทำให้นักศึกษาจากวิทยาลัยฯ นั้นถูกจองตัวจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรือโรงแรมระดับ 5 ดาวในอนาคต วิทยาลัยนานาชาติมหิดลมีโครงการเปิดสาขาที่สาทร เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึง และเปิดตัวหลักสูตรใหม่อย่าง นิเทศศาสตร์ หรือ Media Communication Arts นอกจากนี้ก็ได้มีการเจรจาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจ ร่วมกับ University of Lucerne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย
วิทยาลัยนานาชาติมหิดล


สถาบันการศึกษาภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทย จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา


 
ภาพยนต์โฆษณา


รับรองสินค้า การันตีคุณภาพ
ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยเเลนด์ (THAILAND TRUST MARK)เครื่องหมายยืนยันคุณภาพและเน้นย้ำ ถึงความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ และความเป็นเลิศทางการศึกษา