7 August 2019

“T Mark” บุกเชียงใหม่ ให้ความรู้ผู้ประกอบการภูมิภาค 1 เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นนักการตลาดสากล พร้อมแนะเคล็ดลับพาแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก

‘Thailand Trust Mark’ (T Mark) เตรียมพร้อมเดินหน้าให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างแบรนด์สู่สากล ผ่านหัวข้อบรรยาย “What is Thailand Trust Mark & DEmark” ใน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากลเมื่อวันที่  24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่   พร้อมชูตราสัญลักษณ์ T Mark มาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการที่เข้มแข็งของไทย อีกหนึ่งตราสัญลักษณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนสินค้าและบริการของไทย ให้ก้าวไกล พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล จัดขึ้นโดยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม ประเภท OTOP, Chiang Mai Brand, ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs เครือข่ายธุรกิจกลุ่มล้านนา (Biz Club Northern 1) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และบริการอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่การเป็นนักการตลาดสากล

การเข้าร่วมบรรยายของทีม T Mark ครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้สินค้าและบริการของตนเอง โดย T Mark คือตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลกรวมไปถึงมีความรับผิดชอบด้านแรงงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อเห็นตราสัญลักษณ์
T Mark ผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ประเทศไทยคัดสรรมาให้ โดย T Mark ก่อตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่าง ๆ และเพื่อสร้างภาพลัษณ์ประเทศไทยว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจ  

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มโอกาสทางการค้าและบริการ สามารถสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ ‘T Mark’ 
และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com/th/apply  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
02-507-8266