Corporate Information

Company

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

Who They Are

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Business มีวัตถุประสงค์หลักตามกระแสพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน โดยมีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ "ดอยคำ"

Vision

ต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชาที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพระดับโลก เพื่อประโยชน์-สุขของสังคมโดยรวม

What they accomplished

ดอยคำ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสุขให้สังคมด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยปัจจุบันดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๔ แห่ง เพื่อดำเนินการส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิตให้เป็น ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้

Managing Director

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

Length of Establishment :

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบันรวม 50 ปี

Export Country

-

Next Goal

ดอยคำเป็นแบรนด์แห่งความสุข บนความพอเพียง ไม่มุ่งหวังในการแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดให้การทำธุรกิจ แต่แสวงหาการเติบโตในด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเจือจุน สร้างประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคม

T Mark Benefits

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภค คู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดความมั่นใจและให้การยอมรับเชิงบวก ซึ่งมีส่วนในการช่วยรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจในช่วงที่อุตสาหกรรมน้ำผลไม้แปรรูปหดตัวลงอย่างหนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

T Mark Member

พ.ศ 2560 - 2563

Thaitrade

-

Contact Information

Company

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

Address

117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel :

+66 (0) 2-6566992

Fax :

+66 (0) 2-6566991

Website:

www.doikham.co.th

ดอยคำ สืบสานองค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระราชทานให้แก่คนไทย

ดอยคำ แบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ถือกำเนิดจากศาสตร์พระราชา เพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อ สังคม พร้อมสืบสานความกินดีและอยู่ดีให้คนไทยสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันผู้บริโภค ก็ได้รับสิ่งที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎรและปัญหาการปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นภัยต่อ ความมั่นคงของชาติและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พระองค์จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ส่งเสริมการ ปลูกพืชและก่อตั้งโรงงานอาหารหลวงในปี พ.ศ. 2512 เพื่อรับซื้อ แปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ ดอยคำ

Tmark เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภค คู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดความมั่นใจและให้การยอมรับเชิงบวก ซึ่งมีส่วนในการช่วยรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจในช่วงที่อุตสาหกรรมน้ำผลไม้แปรรูปหดตัวลงอย่างหนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

มาตรฐานสากลในราคาที่เป็นธรรม

ด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ต้องการให้คน ไทยได้บริโภคสิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่จับต้องได้ ดอยคำจึงต้องสานต่อพระราชปณิธาน ด้วยการพัฒนา ใส่ใจ และ ตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจนได้รับรางวัลจากยุโรป 6 รางวัล พร้อมการรับรองตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark เพื่อเป็นเครื่องการันตีให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าของดอยคำนั้นคุ้มราคาอย่างแท้จริง

Thailand Trust Mark หรือ T Mark ไม่เพียงแค่ช่วยรับรองในเรื่องคุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่ยัง สามารถการันตีแบรนด์ในด้านอื่นได้ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของการเกิดแบรนด์ ดอยคำ คือปัญหาการปลูกฝิ่นและการทำลายสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรยุคเดิมที่ยังไม่มีความรู้มากพอในวิธีการปลูกพืช ที่ถูกต้อง จึงส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อนำองค์ความรู้ศาสตร์ของพระราชามา สอนและช่วยเหลือเกษตรกรในการประยุกต์ใช้จริง จึงทำให้ปัญหาเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลง ในขณะ เดียวกันเกษตรกรก็สามารถปลูกพืชได้อย่างถูกวิธี มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคง สะท้อน ให้เห็นว่าดอยคำมีมาตรฐานแรงงานในระดับที่สูงมาก เพราะไม่เพียงจะสร้างอาชีพให้แก่พนักงานและเกษตรกร ของดอยคำเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะเฉพาะทางเพื่อให้พวกเขาเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วย

ในด้านของสังคม ดอยคำยึดคติสำคัญคือการสร้างสุขให้กับสังคมโดยรวม ด้วยโมเดลธุรกิจที่เป็น ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ดอยคำจึงสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวนมาก ทั้งโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้าน ต่างๆ การมอบความรู้ และการมอบทุนทรัพย์ให้กับผู้ที่ขาดแคลน เป็นต้น

นอกจากนี้ T Mark ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภค คู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดความ มั่นใจและให้การยอมรับเชิงบวก ซึ่งมีส่วนในการช่วยรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจในช่วงที่อุตสาหกรรมน้ำ ผลไม้แปรรูปหดตัวลงอย่างหนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการ พระราชทานแนวพระราชดำริ จนเกิดแบรนด์ดอยคำที่ประสบความสำเร็จ และนำรายได้มาสู่แบรนด์ เกษตรกร และคู่ค้าจำนวนมาก โดยยังคงยึดมั่นว่า จะเป็นแบรนด์แห่งความสุขบนความพอเพียง ไม่มุ่งหวังการแสวงหา ประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ แต่เป็นแบรนด์ที่แสวงหาการเติบโตทั้งในด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน และสร้างประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันในสังคม

สุขของสังคมโดยรวม

ดอยคำหวังที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้และสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ จึงได้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ ส่งเสริม และช่วยเหลือเกษตรกรไทย ซึ่งโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมของดอยคำนี้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าดอยคำคือ ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมแห่งศาสตร์พระราชา แต่ความท้าทายหนึ่งที่ดอยคำกำลังจะดำเนินการก็คือการทำให้ ดอยคำเป็นแบรนด์ที่ประเทศทั่วโลกยอมรับในระดับสากล

พอเพียงและจริงใจ

ดอยคำสะท้อนความพอเพียงและความจริงใจผ่านการซื้อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสูงจากเกษตรกรในราคา ที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยคุณประโยชน์ ส่งไปยังปลายทางคือผู้ บริโภคในราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และนำรายได้เหล่านี้มารับซื้อผลผลิต จากเกษตรกรต่อไป สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเกื้อกูลกันระหว่างแบรนด์ เกษตรกร ผู้บริโภค และผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่าย