9 มิถุนายน 2559

Thailand Trust Mark Sustainable Day

เรียน ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ผู้สนใจ


ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม และมีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา “TTM Sustainable Day” เป็นการสัมมนาด้านการเพิ่มศักยภาพแบรนด์และการสร้างจุดแข็งภายในองค์กร (Internal Branding)  โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาแบรนด์และสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจให้องค์กรต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตรา TTM แล้ว และผู้ที่สนใจสมัครขอใช้ตรา TTM เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยกำหนดจัด ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา  9.30 – 16.00  ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 ซอยสุขุมวิท 31 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


1. ช่วงเช้า เวลา 9.30 – 12.00 หัวข้อ “INTERNAL BRAND การส่งเสริม BRAND DNA ภายในองค์กร” โดย คุณแดน ศรมณี Content Business & Marketing Director, Line Plus Corporation Thailand Office

2. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.00 หัวข้อ “ขับเคลื่อนความสำเร็จจากสมาชิกในองค์กร” โดยมีคุณทรงพล เนรกัณฐี เสวนาร่วมกับคุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท เดอะบาบีคิว พลาซ่า จำกัด 

3. ช่วงบ่าย เวลา 14.20 – 16.00 .  หัวข้อ “ปลุกพลังบวกในองค์กรโดยคุณนรินทร์เดช ทวีแสงพานิชย์ ผู้บริหารบริษัทไทย ฮาเบล อินดัสเทรียล จำกัด และคุณณัฐวุฒิ  เผ่าปรีชา ผู้บริหารบริษัท โจ ลี่ แฟมิลี่ จำกัด ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ TTM 


ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม ผู้สนใจโปรดส่งแบบตอบรับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ทางอีเมล์ [email protected] ซึ่งกรมฯ มอบหมายให้บริษัท เอ็ม.โอ.ชิค จำกัด เป็นผู้ประสานงานและจัดกิจกรรมครั้งนี้  


หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ 

..ศิริวรรณ ณัฐพูลวัฒน์ หรือ ..วิภาวี  รื่นกลิ่น เจ้าหน้าที่สถาบันการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า หรือ คุณเกวลิน  คงสุข  โทรศัพท์ 097 006 1219 ในวันและเวลาราชการ


ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำรองที่นั่งได้ที่ (คลิกที่นี่)