WHERE YOU CAN FIND T MARK AROUND THE WORLD?

Thailand
country

China

20

export company
download export lists
** ข้อมูลล่าสุด ณ กุมภาพันธ์ 2561

COMPANY EXPORT

BY CATEGORY

 • Food & Agricultural Industry

  530บริษัท

  อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

 • Industrial Products

  227บริษัท

  อุตสาหกรรมหนัก

 • Lifestyle Industry

  188บริษัท

  อุตสาหกรรมไลฟสไตล์

 • Fashion Industry

  67บริษัท

  อุตสากรรมแฟชั่น

 • Other Industry

  208บริษัท

  อุตสาหกรรมอื่นๆ

 • Hospital / Medical Services

  0บริษัท

  ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)

 • Health & Beauty Services

  15บริษัท

  ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)

 • International Education Industry

  2บริษัท

  ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

BY CONTINENT

ยุโรป
49บริษัท
เอเชีย
167บริษัท
ออสเตรเลีย
31บริษัท
อเมริกาเหนือ
44บริษัท
อเมริกาใต้
7บริษัท