WEBBOARD FOR TMARK MEMBER

ดอยคำ ทำธุรกิจอย่างไรให้ทุกคนมีความสุข

เชื่อว่าคุณคงรู้จักแบรนด์ดอยคำกันเป็นอย่างดี ว่าเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ถือกำเนิดจากศาสตร์พระราชา T Mark นำจุดเริ่มต้นของแบรนด์ดอยคำ และการบริหารงานของผู้บริหารในปัจจุบันมาเล่าสู่กันฟังค่ะ


         ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎรและปัญหาการปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พระองค์จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ส่งเสริมการปลูกพืชและก่อตั้งโรงงานอาหารหลวงในปี พ.ศ. 2512 เพื่อรับซื้อ แปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ ดอยคำ

และนั่นคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ดอยคำ ซึ่งผู้บริหารในปัจจุบันได้รับช่วงต่อการบริหารมา โดยยังยึดอุดมการณ์เดิมก็คือ “สุขของสังคมโดยรวม” โดยได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ จึงได้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ ส่งเสริม และช่วยเหลือเกษตรกรไทย ซึ่งโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมของดอยคำนี้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าดอยคำคือความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมแห่งศาสตร์พระราชา แต่ความท้าทายหนึ่งที่ดอยคำกำลังจะดำเนินการก็คือการทำให้ดอยคำเป็นแบรนด์ที่ประเทศทั่วโลกยอมรับในระดับสากล


         และนอกจากเกษตรกรจะมีความสุขแล้วผู้บริโภคก็ต้องมีความสุขจากการซื้อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสูงในราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และนำรายได้เหล่านี้มารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรต่อไป สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเกื้อกูลกันระหว่างแบรนด์ เกษตรกร ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


         เมื่อทราบแบบนี้แล้ว เชื่อว่าหลายคนจะมีความสุขกับการดื่มน้ำมะเขือเทศ หรือผลไม้แปรรูปอื่นๆ จากดอยคำได้อย่างมีความหมายและคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกเป็นกอง หากต้องการที่จะเรียนรู้การดำเนินธุรกิจของดอยคำเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Success Story หรือคลิก http://www.thailandtrustmark.com/th/success-story/52