WEBBOARD FOR TMARK MEMBER

เทคนิคพัฒนาเกษตรกรให้สร้างผลผลิตได้จำนวนมาก แถมลดต้นทุน

ในภาวะที่พืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ผู้ประกอบการหลายท่านต่างก็พยายามที่จะช่วยพยุงเกษตรกรไทย แต่พยุงไปมา เข้าเนื้อตนเองเสียอย่างนั้น ด้วยเพราะแปรรูปไม่ทัน ขายไม่ทัน จนทำให้ไม่กล้ารับซื้อเกษตรกรเท่าที่ควร ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรลำบากขึ้น แต่คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ แห่งสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปรายใหญ่ของไทยในนามแบรนด์ World Foods, สแต๊กเวิลด์ฟู้ด และ SAICO เห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลสดและต้องการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย จึงคิดค้นหาวิธีแปรรูปผลไม้ด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วย

         คุณกัณญภัค เชื่อว่าเรี่ยวแรงที่สำคัญในการผลิตผลไม้แปรรูปส่งออกนั้น ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงพนักงาน และเกษตรกรจำนวนมากที่ร่วมมือกับสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหารด้วย

โดยการสร้างและสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรกรไทยให้เป็นอีกภารกิจสำคัญที่บริษัททำ ทั้งการรับซื้อพืชผล การประกันราคา และการประกันรายได้


         แต่ด้วยดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปผลผลิตทางการเกษตรที่เคยมีมาก เริ่มน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนราคาผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปสูงขึ้น บริษัทจึงเริ่มหาแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนขึ้นมา ด้วยการทำงานร่วมมือกับเกษตรกรในเครือข่ายให้มากขึ้น ทั้งเรื่องให้ความรู้ผลไม้ นวัตกรรม การวิจัย การควบคุมและการตรวจสอบ พร้อมแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในเครือข่ายทั้งหมด เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผลให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก และสามารถลดต้นทุนได้ในคราวเดียวกัน


         วิธีช่วยพัฒนาเกษตรกรด้วยการมอบเทคนิคและความรู้เป็นการแก้ปัญหาต้นทางให้กับเกษตรกรในเครือข่าย พร้อมกันนั้นบริษัทก็ได้พืชผลที่ดีมีคุณภาพตามไปด้วย จึงถือเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว นอกจากวิธีช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ยังมีกลยุทธ์น่ารู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านอื่นๆ อีก ซึ่งหากสนใจก็สามารถคลิกอ่านได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com/th/success-story/49