7 August 2019

‘T Mark’ ลุยให้ความรู้ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจส่งออก เตรียมพร้อมพาแบรนด์ไทยไปตลาดสากล ผ่านกิจกรรม ‘T Mark Clinic ครั้งที่ 2’

จากความสำเร็จของกิจกรรม T Mark Clinic เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากหลากหลายประเภทธุรกิจ ซึ่งต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมทำให้มี ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อใช้ในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและยังได้รับความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้

ส่งผลให้ตราสัญลักษณ์ ‘Thailand Trust Mark’ (T Mark) จัดกิจกรรม T Mark Clinic ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดย กิจกรรมยังคงเน้นให้คำปรึกษาเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างแบรนด์ไทยสู่สากล และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำพร้อมแนะเทคนิคเพื่อเพิ่มโอกาสการรับตราสัญลักษณ์ T Mark ครบทุกขั้นตอนเหมือนเดิม รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้ความรู้ประกอบการเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark พร้อมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการรายบุคคลอย่างเจาะลึก โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม  Glowfish อาคารอโศกทาวเวอร์

สำหรับกิจกรรม T Mark Clinic ครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเป้าหมายของโครงการให้มากขึ้น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาของโครงการ T Mark โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบรู้จักโครงการในภาพรวม และในภาคบ่ายเป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบุคคลแก่ผู้ประกอบการ โดยมีหน่วยงานพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญของโครงการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมแรงงานและกรมอุตสาหกรรมมาร่วมให้คำแนะนำ พร้อมตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังแนะเทคนิคในการเพิ่มโอกาสการรับตราสัญลักษณ์ T Mark เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ประกอบการไทย สร้างความตระหนักรู้ว่าตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการระดับสากลและเป็นอีกหนึ่งตราสัญลักษณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนสินค้าและบริการของไทยให้ก้าวไกล พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านผู้ประกอบการหลายท่านยืนยันว่าหลังจากเข้ารับคำปรึกษาทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ยังได้รู้ว่าธุรกิจของตนเองยังต้องพัฒนาบริษัทของตนเอง เนื่องจากได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการมากขึ้น  และมั่นใจว่าหากได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark จะช่วยการันตีคุณภาพและพาธุรกิจให้ก้าวไกลในตลาดส่งออกมากขึ้นอย่างแน่นอน

 

    ผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มโอกาสทางการค้าผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  www.thailandtrustmark.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  02-507-8266